Algemene voorwaarden


1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestedingen en overeenkomsten van Yenthl zijn bij uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in onze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Yenthl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Yenthl ingeschakelde tussenpersonen en derden.

2. Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Yenthl. Yenthl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Yenthl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. Achteraf betalen wordt gefaciliteert door Capayable B.V..  Een klant kan maximaal 300 euro aan openstaande posten hebben. 

3. Prijzen/aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van Yenthl zijn vrijblijvend en Yenthl behoud zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten4. Retourzendingen

4.1 Alle artikelen kunt u binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst zondermeer retourneren. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden staat bij Yenthl worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen. 

4.2 U bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen zeven (7) dagen melden per e-mail aan Yenthl onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van uw e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Yenthl zal het artikel vervangen.

4.3 Indien u iets terug stuurt, volgt u dan de volgende stappen:

  1. Stop de factuur terug in de doos. Indien u meer artikelen heeft besteld, heeft u tevens een kopiefactuur ontvangen. Omcirkel op deze kopiefactuur de producten die u retourneert en stop deze kopiefactuur in de doos.
  2. Doe de doos in de verzenddoos en plak deze goed dicht.
  3. Plak het retourlabel over het adreslabel.
  4. Ga naar de dichtsbijzijnde dpd parcel shop. U vindt deze eenvoudig op www.dpd.nl 
  5. Stuur ons een e-mail via info@yenthl.com waarin u uw retourzending meldt.
  6. Bewaar het afgiftebewijs tot u van ons een e-mail heeft ontvangen dat wij uw retourzending in goede orde ontvangen hebben. Indien u het bewijs niet kan overhandigen, is de zending voor uw eigen risico. 


5. Betalingen

5.1 Uw bestelling wordt u toegestuurd met een factuur welke binnen 14 dagen na factuurdatum betaald dient te worden. Wij houden ons het recht voor u te verzoeken uw bestelling bij vooruitbetaling te voldoen. Indien wij de betaling niet binnen 14 dagen na factuurdatum ontvangen sturen wij u per e-mail een eerste aanmaning toe. Aan deze aanmaning zijn € 5,00 administratiekosten verbonden. Indien de betaling van de eerste aanmaning niet binnen 10 dagen is ontvangen sturen wij u per post een laatste aanmaning toe. Aan deze aanmaning zijn € 10,00 administratiekosten verbonden. Indien de betaling van de laatste aanmaning niet binnen 5 dagen is ontvangen zal de vordering overgedragen worden aan ons incassobureau. Alle daaraan verbonden kosten, waaronder de wettelijke rente, komen dan voor rekening van de koper.

6. Levering

6.1 De levertijd bedraagt , indien op voorraad, 1 a 2 werkdagen (m.u.v. zondag). Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding. De verzendkosten bedragen €2,95. Boven de € 75 betaalt u geen verzendkosten. 

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van de geleverde producten gaat pas over, indien al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan yenthl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de levering op u over.

8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Yenthl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk op de hoogte.

8.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 dagen na aflevering aan Yenthl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn.

8.3 U heeft recht op 6 maanden garantie bij normaal gebruik. Indien een artikel tegen een gereduceerd tarief is aangekocht, heeft u geen garantie. Neem voor vragen altijd contact op met onze klantenservice via 0416-272223 of via info@jjfootwear.nl

9. Elektronische communicatie en bewijs

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Yenthl (dan wel door klant en ingeschakelde derden), is Yenthl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Yenthl.

9.2 De administratie van Yenthl geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Yenthl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Yenthl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Yenthl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandelingen of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11. Diversen

11.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Yenthl in strijd mocht zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Yenthl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.2 Yenthl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.